dilluns, 25 de febrer del 2013

MOCIÓ PER MILLORAR EL MERCAT SETMANAL


Josep A. Moreno i Vidal, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Mora d’Ebre, presenta per a ser inclosa a l’ordre del dia en el proper ple la següent.

Moció per la millora i seguretat del mercat setmanal
El  mercat a l’aire lliure compleix actualment unes funcions d’accessibilitat, proximitat, oferta de productes, competitivitat en preu, dinamització del municipi, pol d’atracció pels municipis veïns, així com punt de trobada dels ciutadans.
Hi ha però, un seguit de reptes plantejats per assegurar a aquest canal un futur d’èxit, que requereixen l’esforç dels propis marxants, i també de les administracions públiques, en aquest cas l’Ajuntament.   
Actualment,  un   mercat de  marxants presenta  una  oferta  complerta  on podem trobar de TOT, i un assortiment òptim, que ens permet escollir entre diferents parades d’un mateix sector comercial.
Cal vetllar per l’entorn físic on es desenvolupa l’activitat, tant pel que fa a la seva ubicació com pel que fa a la seva configuració, seguretat i instal·lacions.
El mercat  forma part de la imatge que es percep del municipi on està ubicat.   A la Ribera d’Ebre hi ha un total de 124 parades que representen un 0’10% del total de Catalunya, 28 de les quals son a Móra d’Ebre, per això és una referencia en els mercats a la Ribera d’Ebre, i s’ha de tindre en compte la distribució de les parades, així com l’accessibilitat dels consumidors i la  seguretat d’aquests i dels marxants, atès que a hores d’ara la situació del mercat és d’aglomeració i estretor provocant situacions de perill extrem d’atropellament, donat que conflueixen els consumidors o vianants amb el transit. Sensació d’inseguretat donada per l’estretor del pas en el passadís central del mercat, situació que es pot  aprofitar per cometre petits robatoris.
Vivim en un entorn en què la comunicació visual és bàsica i que forma part del nostre llenguatge habitual. El mercat viu d’esquena a aquesta realitat, i pensem que no actuar en aquest sentit està fent perdre competitivitat al sector. Són molts els consumidors que han manifestat la seva preocupació per la senyalització i els problemes que comporta l’absència d’una mínima indicació ben feta.
És possible que com a conseqüència que des que tenim ús de raó veiem el mercat , no valorem les diverses funcions que realitza i la importància de cadascuna d’elles. Des del punt de vista municipal, una de molt important és el factor d’atractivitat que el mercat de marxants genera al municipi. Conèixer i valorar aquells  factors del mercat  que generen una atracció envers al municipi, ens ajudarà a desenvolupar estratègies que permetin incrementar els beneficis que es creen com a conseqüència d’aquesta atractivitat. Cal que el mercat de marxants sigui tractat com cal pel municipi. En molts d’ells és el principal factor d’atractivitat, i en canvi no rep la consideració que li correspondria. Són molts els municipis en què el dia de mercat és gairebé festa major. Cal, doncs, fer amb accions el reconeixement d’aquesta funció de lideratge.
Per tots els motius exposats hi ha fi de millorar la situació del nostre mercat setmanal proposem :

  Primer ; Senyalitzar el dia, lloc i l’hora en que es realitza el mercat setmanal.
  Segon ; Tancar provisionalment el transit rodat del  Passeig del Pont i senyalitzar, amb senyals visibles i clares, la prohibició d’aparcar aquelles hores destinades al mercat. Els llocs de venda s’instal•laran des de les 6 a les 9 hores, i es retiraran de les 14 a les 15 hores. Fora d’aquests horaris, restarà prohibida la instal•lació i la retirada dels punts de venda, així com la circulació de vehicles dins del mercat, llevat de força major.
 Tercer ; Redistribuir les parades per així ampliar les zones de pas als consumidors i a tal cas poder atorgar mes llicencies de venda, donat que l’espai destinat al mercat al quedar lliure de transit augmentaria la seva capacitat.
  Quart ; Crear la figura de l’assentador/ra del mercat, que s’ocuparia de tota la gestió en vers aquesta activitat ( atorgar  llicències, comprovar requisits, assignació dels espais, i altres funcions que se li pugui atorgar), aquest lloc el pot ocupar la mateixa persona que hores d’ara s’encarrega del cobrament de les taxes, sense que això representi cap despesa salarial a l’Ajuntament. Això proporcionarà transparència a la dinàmica de funcionament del mercat, i repercutirà positivament  en el sector i també en el propi Ajuntament.
  Cinquè ; Dotar al mercat d’un servei de seguretat extraordinari. El mercat genera, com és sabut, una confluència important de vehicles i de persones dins el municipi, en un espai normalment reduït i durant unes hores a la setmana. Entenem que, a nivell de costos, probablement el municipi no disposi dels recursos del personal suficients per atendre la necessitat d’increment de seguretat. Caldria doncs pensar en sistemes alternatius, proposem implicar als propis marxants, ja que poden detectar les persones que generen la inseguretat, per tant, els cossos de seguretat haurien d’anar visitant cada un dels marxants periòdicament, ja que ells no poden deixar el seu lloc de venda per informar-los. D’aquesta manera,augmentaria el nivell de confiança i col·laboració  per part del col·lectiu envers els agents de l’autoritat.

  Sisè ; Establir les sinergies per què  el comerç del municipi participi en l’estructuració, situació i factors de dinamització del mercat, ja que un mercat ben estructurat, ben dotat de productes i serveis i equilibrat pel que fa a l’oferta, és un element de dinamització del comerç sedentari del municipi. Si bé al llarg del temps, hem trobat comentaris tant a favor com en contra del mercat de marxants, hem de dir que una bona part dels comerciants  sedentaris ens manifesta que, si bé el dia de mercat no significa un increment significatiu en la seva facturació, sí que veuen la  presència del mercat de marxants com un element de promoció envers els consumidors que, d’altra manera, no haurien visitat el municipi. Aquest fet propicia que, gràcies al mercat, és produeixin vendes en altres dies de la setmana.
Regidor grup municipal E.R.C de Móra d’Ebre
Josep A. Moreno i Vidal
A Móra d’Ebre 17 de Gener 2013

divendres, 15 de febrer del 2013