dilluns, 7 de març del 2016

Acords de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 29 de febrer de 2016L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 29 de febrer de 2016 una sessió plenària ordinària amb els següents punts de l'ordre del dia:
1. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. Es va donar compte de les resolucions i decrets d'Alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.
3. Es va donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament corresponent al 4t. trimestre de l'any 2015.
4. Es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4t. trimestre de 2015. En aquest trimestre el període la mitjana de pagament de factures a proveïdors es va elevar a 61,99 dies a causa de l'impacte que en la tresoreria municipal van suposar la realització i el pagament de les obres d'urbanització del passeig de l'Ebre. A data d'avui ja s'està tornant a complir el termini de 30 dies en el pagament de les factures als proveïdors.
5. Es va donar compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al 4t. trimestre de 2015. Tot i que el deute viu es mantenia per sobre del previst es va constatar una important disminució d'aquest deute, que va passar dels 8,75 milions d'euros d'ara fa cinc anys als 5,7 milions de l'actualitat.
6. Es va aprovar l'expedient 2/2016 de modificació de crèdit per suplement. Aquesta modificació, que no suposa un increment del pressupost, és causada per la instal·lació de climatització a la segona planta de la Biblioteca Comarcal. En concret, es va incrementar en 4.690 euros la partida inicialment prevista de 12.700 euros per fer front a aquesta actuació. Es va aprovar amb 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
7. Es va aprovar el padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2016, amb un resultat de 5.653 habitants de dret al municipi. Es va aprovar per Unanimitat.
8. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 8 sobre la taxa de cementeri municipal. En concret s'hi va incloure un nou fet imposable per a la concessió de dret funerari per columbari. La mesura s'adopta davant la previsió de construcció d'un nou equipament funerari al costat de l'actual tanatori del Polígon Industrial La Verdeguera, que comportarà l'ampliació del tanatori existent i la construcció d'un cremador. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha instal·lat columbaris al cementeri municipal que es posaran a disposició dels interessats a un preu de de 350 euros per columbari. El preu dels nínxols més barats actualment està fixat en 250 euros, mentre que el preu dels nínxols més habituals és de 650 euros. Quant a la taxa per al manteniment i la conservació dels columbaris i dels nínxols queda fixada en 6,20 euros anuals. Es va aprovar per Unanimitat.

9. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 13 d'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic. L'objectiu d'aquesta modificació rau en la necessitat d'exigir a les companyies de serveis i als particulars que fan obres a la via pública que impliquen l'obertura de rases que restitueixin en perfectes condicions les infraestructures afectades. L'alcalde, Joan Piñol, va explicar que es vol garantir la reposició en temps i forma adequats dels desperfectes que s'ocasionen a la via pública quan s'efectuen treballs d'aquesta mena. L'alcalde va recordar que l'any passat es van invertir 450.000 euros en l'asfaltatge de carrers, la qual cosa obliga a prendre mesures per garantir la perfecta conservació de les vies urbanes. Es va aprovar per  Unanimitat.

10. Es van aprovar les bases d'ajuts a famílies monoparentals. La convocatòria queda condicionada a l'habilitació de la partida pressupostària corresponent perquè dins de 2016 es puguin concedir les ajudes. Es va aprovar per Unanimitat.
Aquestes bases són el fruit dels acords presos en l'anterior ple municipal arran de la moció presentada per ERC-AM [Moció per a l'aplicació dels avantatges, en l'àmbit municipal, a què dóna accés el títol de família monoparental]. Una de les propostes, en aquest cas acceptada, que va fer el nostre grup municipal d'ERC-AM, per tal de donar suport al Pressupost 2016. L'alcalde, va informar que es va crear una comissió amb tots els partits en la qual es van debatre i consensuar les bases.

11.[Punt afegit d’urgència a l’ordre del dia]. Es va aprovar el conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Móra d'Ebre perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, amb informació sobre matèries de trànsit i de delictes. Es va aprovar per Unanimitat.
12. Es van debatre i aprovar quatre mocions presentades pels grups municipals.
 1) Moció conjunta de ERC, CIU i PSC de suport a les mobilitzacions en contra del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 en contra (PP).
2)  Moció subscrita per ERC i CIU de suport al banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil.
La nostra portaveu d'ERC, Cinta Agné, va proposar que el cost de les proves d'ADN que s'efectuïn l'aboni l'Ajuntament. L'alcalde va respondre que es pot estudiar la proposta i determinar quina quantitat pot assumir el consistori, tot i recordar que en el pressupost d'enguany no hi ha partida per fer front a aquestes despeses.
 Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i una abstenció (PP).

3) Moció conjunta de CiU i ERC de rebuig a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat. Es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).

4) Moció presentada pel grup del PSC sobre els acords de la conferència del canvi climàtic de París de 2015. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).

13. L'alcalde va donar compte  d'un seguit d'informes de Presidència. Va donar a conèixer el recent inici de les obres de reforma de les piscines d'estiu descobertes i el compromís de l'empresa adjudicatària d'enllestir els treballs abans del 24 de juny.