diumenge, 10 de maig de 2015

Signem els compromisos LGTeBre contra l'homofòbia i la transfòbia

La candidatura d'ERC-AM, encapçalada per Cinta Agné, ha signat els compromisos de l'associació LGTeBre comprometent-se a aplicar, en la mesura de les seues possibilitats, polítiques actives contra l'homofòbia i la transfòbia.
Aquí us deixem amb la transcripció del document amb els compromisos signats:

                                                      Compromís LGTeBre

Des de l'associació LGTeBre demanem a les diferents candidatures que es presenten als municipis de les Terres de l'Ebre a les eleccions municipals del 2015 que es comprometin a aplicar, en la mesura de les seues possibilitats, polítiques actives contra l’homofòbia i la transfòbia.
 • Els municipis posaran en pràctica, explotant al màxim les seues competències, la “Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”, llei vinculant aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei especifica a través dels seus articles que les administracions estan obligades a portar a terme mesures específiques en diferents camps per tal de garantir els drets de les persones LGTBI. Algunes de les mesures que aplicaran les candidatures sotasignats són:
  • Incorporar la perspectiva LGTBI a tota l’estructura municipal, fent cursos de formació al personal de l’ajuntament i al professorat d’escoles i instituts, duent a terme campanyes de sensibilització, prevenció i informació a la població i emprant models que no siguin heteronormatius en les imatges publicitàries de l’ajuntament.
  • Elaborar un reglament d'ús dels espais públics així com dels registres d'entitats amb un compromís de vetllar perquè totes les activitats que s'hi fan siguin respectuoses amb la diversitat afectiva i sexual.
  • Es farà onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB i s'organitzaran actes institucionals en aquestes diades.
  • L’Ajuntament es compromet a potenciar espais d’oci no consumista on el col·lectiu LGTBI puga expressar-se en llibertat, així com a penalitzar els negocis on hi tinguen lloc actituds homòfobes o transfòbiques i a respectar i dignificar els espais actuals de contactes propis del col·lectiu.  L’Ajuntament impulsarà campanyes de despatologització de la transsexualitat i en contra de la serofòbia als centres de salut, així com campanyes informatives al personal dels CAP sobre protocols i sensibilització vers el col∙lectiu LGTBI.
  • En l’àmbit d’acció social, es faran sessions d’acollida i informació als Punts Joves i/o en d'altres espais municipals, s’establiran de protocols d’identificació, atenció i gestió homòfoba als centres educatius, es formaran mediadors escolars en conflictes homòfobs i es buscaran mecanismes de discriminació positiva d’accés a l’habitatge i a les borses municipals de treball per a persones que hagin tingut dificultats en aquest sentit per raó de la seua opció sexual incrementant la sensibilitat en casos de triple o quàdruple discriminació (dones lesbianes, trans, etc.). L’ajuntament també garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi haja protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais i transsexuals.
  • Es modificaran tots els documents administratius de l’Ajuntament per tal que incloguin respostes àmplies i inclusives, tan en l’àmbit particular com en el familiar.
  • Es duran a terme projectes per a la inserció laboral de persones trans.
  • Pel que fa a la protecció, es redactarà un protocol per als cossos de seguretat municipals, es farà formació específica en la resolució de conflictes i en campanyes de prevenció per als agents cívics i s’elaborarà un protocol d’agressions perquè es puguin detectar des de qualsevol àmbit. L’Ajuntament es personificarà jurídicament en el processos legals contra atacs homòfobs.
  • Es posarà en marxa una campanya de divulgació de la Llei a través del mitjans de comunicació locals públics així com a través de tallers específics per al funcionariat amb la participació del veïnat i per al cos de la Policia Local.
  • L’Ajuntament garantirà que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’homofòbia i de transfòbia que asseguren una bona i justa atenció de les persones afectades per atacs homòfobs o transfòbics.
  • S’incorporarà un servei d’atenció i assessorament especialitzat en temes de diversitat sexual i se sol∙licitarà a la Generalitat l’establiment d’un protocol per recollir les denúncies per fets homòfobs. També es dotarà de formació específica per fer de mediadors en casos d'homofòbia.


 • Els municipis donaran suport actiu al moviment d’alliberament LGTBI, des d’una posició de no ingerència, respecte i col·laboració amb les organitzacions d’alliberament LGTBI.
 • Les candidatures presentaran mocions als plens per tal de declarar els municipis “poble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de LGBTI i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual”.