divendres, 23 de març de 2012

PIXEM FORA DE TEST

Aquesta és la frase que ha pronunciat el 23/03/12 el nostre alcalde a Ràdio Móra d’Ebre, referint-se al Recurs de Reposició contra l’actuació de l’Alcalde presentat pel Grup Municipal d’ERC.

En ple Extraordinari de l’Ajuntament de Móra  d’Ebre del 5 de juliol de 2011 es va decidir per unanimitat que se celebraria ple ordinari cada dos mesos. Textualment l’acta reflexa:

ACORD.

PRIMER: Establir que es sessions ordinàries del plenari de la corporació que es celebraran amb caràcter bimestral, tinguin lloc durant els mesos senars, a les 20 h, en la sala de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a suspendre i alterar les sessions del plenari, com a conseqüència dels períodes vacacionals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals i per necessitats dels mateixos.

La gravetat de no celebrar plens ordinaris durant els terminis establerts, provoca indefensió, condiciona totalment la nostra activitat municipal, no ens permet  debatre mocions importants pel futur del nostre municipi com la que demanem una escola nova, o d’altres que afecten el conjunt del país, com ara la d’adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Independència. No ens permet transmetre les inquietuds que ens formula la població al plenari .....

I per acabar, si “Pixem fora de test”, no sabem el que fem, i el Recurs de reposició no tenia raó de ser, no trobeu si més no estrany que l’Alcalde convoqui un ple ordinari, despresa i corren, al cap de pocs dies de presentar nosaltres el Recurs? (Diari de Tarragona 20/03/12) De cop i volta ha vist la necessitat de convocar un ple? O potser no estàvem tant desencaminats en la nostra reclamació??